Vedligehold – værdi – Verdensmål

Som DDV’s motto understreger, så handler vedligehold først og fremmest om mennesker. Mennesker udfører vedligehold og mennesker får gavn af det. Vedligehold skaber derfor værdi for alle involverede – selv dem, der måske ikke engang er bevidst om det.

Det samme kan man sige om FN’s Verdensmål. De er formet af mennesker, med hele menneskehedens udvikling og velfærd for øje. Opfyldelsen af Verdensmålene vil skabe nærmest umålelig værdi for mennesker overalt på kloden, både i udviklingslandene og Vesten.

Verdensmålene – også kendt som SDG’erne efter deres engelske navn, the UN Sustainable Development Goals – består af 17 konkrete mål og i alt 169 delmål. De trådte i kraft 1. januar 2016, og frem mod skæringsdatoen i 2030 skal de sikre en mere bæredygtig udvikling for både menneskeheden og den planet, vi alle sammen skal deles om – gerne noget mere ligeligt, end det er tilfældet i dag.

De 17 mål og de mange delmål dækker over mere eller mindre alle aspekter af global udvikling, lige fra alt, hvad der vedrører klima, miljø, flora og fauna, over bæredygtigt byggeri, produktion og forbrug til ligestilling, uddannelse, diversitet, sundhed og infrastruktur.

Overordnet målsætning:

Fra DDV’s side vil vi gerne hjælpe vores medlemmer med at italesætte deres ansvarlighedsarbejde og sætte nogle klarere rammer for, hvordan de kan gøre deres drift mere bæredygtig. Det indebærer ikke mindst at inddrage netop SDG’erne i såvel strategier som dagligdag, og at kortlægge deres fodaftryk for at kunne registrere fremskridt på et konkret grundlag.

Vi vil desuden facilitere netværksaktiviteter, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og dele viden og oplevelser med fagfæller og ’konkollegaer’.

Målene er blevet til på en alvorlig baggrund. Verdenssamfundet står i dag overfor enorme udfordringer – tiltagende klimaforandringer, øget ulighed, mere forurening, fattigdom, fødevareusikkerhed og så videre.

Klimaforandringerne er en enorm udfordring i sig selv, og går desuden som en rød tråd gennem adskillige af de øvrige mål. Effekter som den seneste tids mere og mere ekstreme vejr – hedebølger, skybrud, tørke, storme og så videre – forøger kompleksiteten i udfordringerne.

Det gælder eksempelvis, når det handler om at afskaffe fattigdom (mål 1), udrydde sult (mål 2) og skaffe rent vand (mål 6), mens en manglende indsats omkring bæredygtig energi (mål 7) og ditto byer og lokalsamfund (mål 11) forværrer den globale opvarmning.

Fra både forbrugere, kunder, samarbejdspartnere, leverandører og myndigheder er forventningen, at det danske erhvervsliv gør en indsats. Som hjemmehørende i et af verdens rigeste og mest velfungerende lande – og også en af de nationer med det højeste forbrug på tværs af kategorier som energi, vand og varer – har danske virksomheder et stort ansvar for at løfte deres del af opgaven, både i forhold til klimaet og på en stribe andre områder.

 

Verdensmålene i DDV

Med det sidste af de 17 mål, det der hedder Partnerskab for Handling, understreger FN, at ingen, hverken stater, regioner, virksomheder eller andre organisationer, kan løfte opgaven alene.

Det ligger helt i tråd med en af grundpillerne i DDV’s strategi – opbygningen af netværk. Gennem at etablere brede og stærke netværk, kan DDV gøre sig gældende på en lang række områder, hvor korrekt vedligehold og optimeret drift vil tilføre stor værdi.

De eksisterende netværk i DDV er interne, men med partnerskabstankegangen i baghovedet kan DDV bruge dem som grundlag for at indgå eksterne alliancer, som kan få medlemmernes kompetencer inden for eksempelvis energioptimering og grøn omstilling længere ud i samfundet.

Strategisk målsætning: Indgå i multi-stakeholder partnerskaber med forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer (delmål 17.16). Deltag i udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår (delmål 17.7).

 

Konkrete mål

Som paraplyorganisation kan DDV gennem sine medlemmer, der kommer fra en lang række forskellige brancher, bidrage til at fremme udviklingen i forbindelse med en stribe af målene, ved positivt at påvirke aktivers levetid, energiforbrug og effektivitet, foruden virksomhedernes forbrugsmønstre generelt.

Strategisk målsætning: Brug korrekt vedligehold og driftsoptimering til at fremme opnåelsen af relevante Verdensmål.

 

Mål 6: Rent vand og sanitet

Målet indebærer blandt andet sikring mod forurening eller tab af drikkevand i installationer, hvilket kræver nøje overvågning og korrekt vedligehold. Samme indsatsområde omfatter også en målsætning om at minimere udslip af ubehandlet spildevand og generelt gøre håndteringen af spildevand mere effektiv, hvilket igen kalder på overvågning og korrekt vedligehold.

Dette omfatter også ordentlig rengøring og endelig også en bedre vandkultur, som kalder på en ændring i mindsettet i mange virksomheder, eksempelvis i forhold til at udnytte regnvand.

 

Mål 7: Bæredygtig energi

At gøre vores energiforbrug på verdensplan bæredygtigt handler ikke kun om vedvarende kilder, men også om at bruge energien optimalt. Som delmål 7.3 siger: ”Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.” Energioptimerende vedligehold er essentielt for at forbedre produktionseffektiviteten.

Det handler også om at opbygge en stærkere kultur omkring ansvarligt ressourceforbrug generelt (jf. mål 6), hvor mindsettet er, at man tager hånd om problemerne og begynder at se noget prestige i at renovere/reparere udstyr i stedet for at købe nyt. Det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk og produktionsmæssigt.

 

Mål 9: Industri, Innovation og infrastruktur

Innovation indenfor vedligehold handler ofte om meget data og digitalisering, hvilket kan hjælpe med til at forøge levetider, forbedre energieffektivitet og øge tilgængelighed. Nye teknologier muliggør integrerede og billigere metoder til tilstandsovervågning og fjernsupport via videolink eller ’extended reality’ (AR/VR/MR). Det kræver generelt bedre adgang til kommunikationsteknologi, også i udviklingsregionerne. Bedre brug af data kan også styrke business casen, som skal være på plads.

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om at reducere menneskehedens fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Optimalt vedligehold vil medvirke til at minimere spild og affald, samtidig med at vi skal håndtere de ressourcer, der måtte blive til overs, på en mere værdiskabende måde.

Vi skal væk fra konceptet affald og i stedet tænke useful recycling eller upcycling, og også designe produkter, så de er nemmere at vedligeholde, eksempelvis gennem design to disassemble, således at man i højere grad kan erstatte enkelte komponenter i stedet for et helt anlæg.

Fra DDV’s side vil vi i den forbindelse gerne advokere for en højere grad af standardisering af materialer og metoder, der kan gøre levetidsforlængende vedligehold af maskineri mere tilgængeligt, såvel økonomisk som tidsmæssigt.

På samme måde som omkring mål 7, så skal der i virksomhederne også ske en kulturændring i retning af, at man som organisation bliver mere villig til at investere tid og penge i at vedligeholde i stedet for at købe nyt, igen under hensyn til, at det hænger sammen økonomisk og produktionsmæssigt.

 

DDV som inspirationskilde

Som paraplyorganisation har DDV en interesse i – og en forpligtelse for – at foreningens medlemmer agerer så ansvarligt som muligt. Det gælder i særdeleshed deres eget fodaftryk, men også deres samarbejde med leverandører og partnere.

DDV kan bruge sin position til at opfordre medlemsvirksomhederne til at tage ansvar for deres fodaftryk og eksempelvis inddrage Verdensmålene i deres forretningsmodeller. Hvilke(t) mål, den enkelte virksomhed vælger at tage til sig, må afhænge af, hvor den har sit fokus.

Strategisk målsætning: Inspirér medlemsvirksomhederne til at arbejde med ansvarlighed, og skab handling ved at opfordre dem til at stille krav til deres leverandører.

Eksempler:

Når et kommer til indkøb af maskiner, så bør køber fokusere på driftssikkerhed i form af udstyrets tilgængelighed og pålidelighed. Køber kan opfordre producenten til at offentliggøre produktets forventede levetid og holdbarheden for så mange forskellige dele som muligt.

Derudover kan køber eksempelvis

  • Gøre det klart over for leverandøren, at 'Design for maintainability' er et vigtigt indkøbskriterie.
  • Insistere på, at maskiner ikke er 'køb-og-smid-væk', men at man godt kan vedligeholde i mindre komponenter, uden altid at skifte store moduler. 
  • Sammenligne leverandører på 'Total Cost of Ownership', dvs. livscyklusomkostninger, inklusive energiomkostninger. På den måde får man også ’Environmental Cost of Ownership’ med.
  • Købe gennemtestede produkter. Hvis ikke det er muligt, så sørg for en god garantiordning.
  • Måle på driftssikkerhed og holde det op mod miljøtal igennem maskinens levetid.

For DDV handler SDG-arbejdet i høj grad om at operationalisere verdensmålene og gøre dem håndgribelige på medlemmernes vegne, så værdiskabende vedligehold får et større og mere målrettet fokus.

Gennem DDV skal medlemmerne kunne videndele og udbrede deres erfaringer med Verdensmålene, og på den måde styrke både deres egen og andres indsats på området. En bæredygtig verden er en verden med værdifuldt vedligehold og optimeret drift.