Strategi for DDV

 

DDVs har fokus på STRATEIHUSET.

OM STRATEGIEN

Fokus for DDV er medlemmerne. De startede foreningen i 1978 idet der var et behov for at tilegne sig og udveksle viden. Missionen blev grundlagt og er stadig gældende, som den første af 4 grundpiller i foreningens hus: DDV bygger netværk, der øger organisationers driftsoptimering - ved at facilitere og inspirere til anvendelse af Best Pratice metoder og processer. En viden, der opnås ved at deltage i national og international udvikling inden for vedligehold, optimering og drift.

Samarbejdet med Uddannelsesinstitutionerne er prioriteret højt i DDV. DDV ønsker, at vedligehold, optimering og drift skal indgå i pensum og være en naturlig del af tekniske uddannelser. DDV understøtter forskning, der skal sikre, at vores medlemmer fortsat kan være konkurrencedygtige på det globale marked med deres virksomheder placeret i Danmark.

DDVs arrangementer skal afspejle behovet hos medlemmerne for ny viden inden for de faglige discipliner, de repræsenterer. På arrangementer som workshops, kurser og temamøder formidles ny viden inden for fx. lovgivning og på konferencer formidles nye trends.

DDV ønsker at samarbejde med andre interesseorganisationer, hvor fælles viden skaber synergieffekt og optimering af vedligehold og dermed i sidste ende mulighed for vækst i virksomheden.

For at sikre, at såvel andre interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner som vore medlemmer og potentielle medlemmer, får kendskab til de muligheder foreningen tilbyder, er det vigtigt, at kunne skille sig ud i den store mængde af informationer og tilbud, der hele tiden tilflyder virksomhederne og beslutningstagerne. DDV skal derfor have en skarp kommunikationsprofil og et stærkt brand.

Vision for DDV: ”Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold”.

 

Arbejdsredskab

Strategien er arbejdsrammen for sekretariatet, men de kan ikke stå alene med opgaven. Derfor er såvel Bestyrelse som Præsidie involveret i de besluttede arbejdsopgaver, der fremgår af Strateginotatet.

Strategien er arbejdsrammen for sekretariatet, men de kan ikke stå alene med opgaven. Derfor er såvel Bestyrelse som Præsidie involveret i de besluttede arbejdsopgaver, der fremgår af Strateginotatet.

VISION
Danmarks primære omdrejningspunkt til  driftsoptimering gennem vedligehold. DDV’s motto “fordi vedlighed er mennesker” afspejles tydeligt i alle sammenhænge, hvor foreningens medlemmer mødes. Udtryk som “Vedligehold skal være en vane” og “Vedligehold er ikke en udgift men en investering” høres mange steder ligesom håndtering af medarbejdere og processer diskuteres flittigt ved arrangementerne.

Gennem det høje kvalitetsniveau af netværksmøderne, kurser, temamøder og konferencer skal foreningen til stadighed udvikle begrebet “værdiskabende vedligehold”.

DDV skal ikke blot være et sted, hvor man mødes til gode arrangementer men også være et sted, hvor man kan søge og videregive viden. 

MISSION
DDV bygger netværk, der øger organisationers mulighed for driftsoptimering
- ved at facilitere og inspirere til anvendelse af best practices metoder og -processer
- ved at deltage i national og international udvikling inden for vedligehold, optimering og drift.

Best practices betyder for DDV
Ved arrangementer og netværk at entrere med indlægsholdere, der er specialister inden for deres felt, og dermed har indgående kendskab til det emne, de taler om.

National og international udvikling betyder for DDV
At søge indflydelse gennem og deltage i projekter sammen med andre organisationer i Danmark som udlandet.

Uddannelsesinstituationerne er vigtige for DDV og medlemmerne; De kommende medarbejdere uddannes her ligesom ny viden udvikles til gavn for virksomheder og samfund.
 

MEDLEMMER

DDV skal tilbyde medlemmerne et forum med  fokus på driftsoptimering gennem vedligehold, hvor viden kan søges og deles.

Der skal være plads til både brugere, leverandører, konsulenter, studerende - kort sagt alle, der har interesse i driftsoptimering og vedligehold.

FORMÅL
DDV skal gennem alle typer af arrangementer være omdrejningspunktet i Danmark inden for driftsoptimering af vedligehold.

Gennem udvikling af medlemmernes viden, at tilføje værdi til dansk produktion. AKTIVITETER I den kommende strategiperiode vil der være fokus på at skabe et godt grundlag for vidensdeling gennem inspiration og relationer.  

RESULTAT
Skabe værdi og tilføre viden til medlemmerne.
 

NETVÆRK

Netværkene er omdrejningspunktet for DDV’s arbejde.

Netværkene bliver løbende evalueret hvor det vurderes, om de skal køre videre eller nedlægges. Nye netværk opstår, når behovet opstår og medlemmerne efterspørger det.

Det kræver engagement at være i et netværk og det vil vi gerne honorere med, at møderne er så professionelt tilrettelagt og udført som muligt.

FORMÅL
Evnen til at fastholde medlemmerne gennem udvikling af organisationen.

 • Udvikling af mennesket gennem netværk
 • Skabe relationer
 • Diskutere best practices, fakta- og løsningsorienteret
 • Vidensdeling
 • Der skal være ejerskab
 • Sparring i det fortrolige rum
 • Feedback til aktuelle problemstillinger
 • Mod og vilje til at være der

AKTIVITETER

 • Aktuelle møder for medlemmerne
 • Netværket sikrer konsensus i gruppen - er vi i bevægelse og bevæger vi os i den rigtige retning
 • Netværket skal have den størrelse, der er passende for gruppen
 • Netværket skal lave resume af læringen om muligt. Eksempelvis gode indlægsholdere og gode temaer.

RESULTAT

 • Fastholdelse af netværkets medlemmer, skabe en fasttømret bruttogruppe
 • Møderne kan fastholdes med faste frekvenser
 • Medlemmerne får noget med hjem
 • Positiv feedback 

 

UDDANNELSESINSTITUTIONER

DDV ser det som en vigtig opgave at formidle interessen for vedligehold blandt unge.

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner at  definere behovet for faget vedligehold i de faglige uddannelser.

At komme med input til de fremtidige kompetencebehov blandt medlemmerne.

FORMÅL
DDV vil påvirke uddannelserne og hjælpe de unge og formidle kontakten til erhvervslivet.

AKTIVITETER
Behovet for Vedligehold i de faglige uddannelser

 • Analyse hos medlemmerne
 • Kontakt med relevante faggrupper
   

Formidling af kontakt mellem studerende og virksomheder

 • Webportal hvor virksomheder/studerende kan lægge opgaver ind
 • Uddannelsesnetværket skal inddrages

RESULTAT
At dokumentere, at vedligehold er nødvendigt i de faglige uddannelser.

At få vedligehold ind på et relevant tidspunkt i de unges bevidsthed, så de er rustet til fremtidige opgaver.

 

ARRANGEMENTER

DDV’s medlemmer skal tilbydes relevant og kompetencegivende arrangementer. Denne viden opsamles blandt andet gennem netværkene og arrangementer samt samarbejde med interessenter.

FORMÅL
DDV’s medlemmer skal tilbydes relevant og kompetencegivende arrangementer. Denne viden opsamles blandt andet gennem netværkene og arrangementer samt samarbejde med interessenter.

AKTIVITETER
Der lave en rullende arrangementskalender, der løbende opdateres og markedsføres via hjemmeside, nyhedsbreve, de sociale medier osv.

Følgende typer arrangementer tilbydes:

 • Temamøder: Kortere varighed med en enkelt indlægsholder, typisk en virksomhed.
 • Konferencer: Dagsarrangement, hvor emnet belyses fra flere vinkler og dermed flere indlægsholdere.
 • Workshops: Dagsarrangement med instruktør.

RESULTAT
En øget tilgang til DDV’s arrangementer.

Emner der i den kommende tid vil få særlig fokus er:

 • Sikkerhed og miljø
 • Sociale værdier
 • Kompetencer
 • Mennesker succes
 • Optimering af anlæg før, under og efter opbygning
 • Asset maintenance
 • Værdiskabende vedligehold
 • Teknisk vedligehold
 • Udvikling af vedligehold
 • Organisation og ledelse
 • ”Call center” omkring vedligehold

 

INTERESSEORGANISATIONER

DDV ser samarbejder på tværs af interesser og faggrupper som en styrke for foreningen og dens medlemmer. Dette er gældende for såvel nationale som internationale interesser.

FORMÅL
At søge indflydelse gennem samarbejde med fokus på driftsoptimering gennem Vedligehold.  

AKTIVITETER
Arrangementer på tværs af fag- og interessegrænser.

RESULTAT
Et bredere kendskab til DDV, hvor input til ny viden dels med medlemmerne.

EFNMS vil også i denne strategiperiode være der, hvor DDV får international viden til Danmark.